تلفن تماس مشترکین: 1522   
1 معرفی خدمت
2 ثبت درخواست
3 تایید اطلاعات
4 تایید تلفن همراه
5 دریافت کد رهگیری
6 تعیین ارزیاب
7 نتیجه بازدید
8 پرداخت هزینه
9 تایید نهایی
10 نظرسنجی

این فرآیند برای ارائه خدمت به منظور بررسی درخواست متقاضی و تائید شرایط واگذاری و نهایتا نصب انشعاب می باشد .

* مراحل انجام این خدمت بشرح ذیل است :

ـ  ثبت اولیه درخواست در پورتال

ـ بررسی اولیه مدارک ، ثبت درخواست ، تخصیص کد پیگیری و هماهنگی های لازم جهت بازدید از محل

ـ ارزیابی و بررسی وجود شبکه آب و یا آب و فاضلاب با هم در محل مورد تقاضا

ـ صدور معرفی نامه به ارگانهای مرتبط جهت اخذ مجوزهای لازم

ـ انجام محاسبات و صدور صورتحساب هزینه های انشعاب

ـ پرداخت الکترونیکی صورت حساب صادره (از طریق شناسه قبض و شناسه پرداخت)

ـ ثبت اطلاعات و  تخصیص شماره اشتراک

ـ ارسال جهت نصب انشعاب توسط پیمانکار ، نصب و تحویل انشعاب و در پایان ترمیم ترانشه محل حفاری شده 

ـ اطلاع رسانی به متقاضی در تمامی مراحل واگذاری انشعاب از طریق سامانه الکترونیکی شامل : ( اینترنت ، پیام کوتاه ، ایمیل، تلفن گویا )  جهت پیگیری