تلفن تماس مشترکین: 1522   
1 معرفی خدمت
2 ثبت درخواست
3 تایید اطلاعات
4 تایید تلفن همراه
5 دریافت کد رهگیری
6 پرداخت هزینه
7 تایید نهایی
8 نظرسنجی

این فرآیند برای متقاضیانی که شرکت توانایی فروش آب آزاد را به تانکرهای توزیع آب آشامیدنی را دارند با رعایت بند 33-4 آیین نامه عملیاتی شرکت فراهم گردیده است.

* مراحل انجام این خدمت بشرح ذیل است:

ـ  درصورت داشتن پرونده، ثبت درخواست در پورتال و تخصیص کد پیگیری 

ـ درصورت تایید، تخصیص آب آزاد و صدور صورتحساب 

ـ اعلام شناسه قبض و شناسه پرداخت به متقاضی از طریق ارسال پیامک 

ـ پرداخت صورتحساب و مراجعه به شرکت جهت دریافت کارت شارژ شده یا حواله ها 

ـ مراجعه به علمک توزیع و دریافت آب براساس برنامه تنظیم شده 

ـ اطلاع رسانی به مشترک در تمامی مراحل کار از طریق سامانه الکترونیکی شامل : (اینترنت، پیام کوتاه، ایمیل و تلفن گویا)  جهت پیگیری

" لازم به ذکر است در هنگام بحران کم آبی، شرکت هیچگونه تعهدی درقبال فروش آب آزاد را ندارد."